logo_sivasli_kaymakamligi
sivasli_kaymakamligi
Beldelerimiz
Köylerimiz
Okullarımız
Kültürel Değerlerimiz
Ürünlerimiz
Resmi İşlemler Kılavuzu
Ziyaret ve Denetimler
Hizmet Standartları Tablosu
S.Y.D.V. Yardımları
S.Y.D.Vakfı Proje Destekleri
Yaşlılık ve Özürlü Aylığı
SGK Gelir Tespiti İşlemleri
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Tüketici Hakem Heyeti
İlçe İnsan Hakları Kurulu
 
İlçemizden Canlı Yayın
 
Hemşehri İletişim Merkezi
 
Harita ve Uydu Görüntüleri
 
Sivaslı Telefon Rehberi
 
Fotoğraf Galerisi
 
Tel : 0.276. 618 10 01
    0.276. 618 11 56
Faks:0.276. 618 12 53
E-posta : Kaymakamımıza Mesaj Yollayınız
Adres : Konak mh. Gazi Bulv.
    Sivaslı / UŞAK
 
 
03 Aralık 2016
online_kişi sayısı Online Ziyaretçi Sayısı : 1
gunluk ziyaretci Günlük Toplam Ziyaretçi : 156
toplam ziyaretci Toplam Ziyaretçi : 367360
 
 
 
   2012 Yılı SYDV Personel Alımı

UŞAK / SİVASLI KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞININ 12.09.2012 TARİH VE 33 SAYILI KARAR GEREĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sivaslı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 06.02.2012 tarih ve 2012/12 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen "Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar" ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından sınav ile daimi süreli (6 Ay Deneme Süresi olmak üzere) 2 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” olarak personel alımı yapılacaktır.

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak. (Ay dikkate alınmaksızın 1977 yılı ve daha sonraki yıllarda doğanlar başvurabilir)

4-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak.

5-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”

6-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından son iki yılda (2011-2012) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

2- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için Üniversitelerin 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının bölümlerinin birinden mezun olmak.

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak, her türlü iklim ve arazi şartlarında inceleme yapabilmek, çalışabilmek,

4- Uşak ili nüfusuna kayıtlı olmak veya son bir yıl içerisinde Uşak ili sınırları içinde ikamet etmek, Sınavlarda başarılı sayılıp sözleşme imzaladığı takdirde  Sivaslı İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.

5- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe özelliklerini taşımak;

6- En az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak,

7- Bilgisayar ve ofis programlarını iyi derecede kullanabilmek,

2-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını www.sosyalyardimlar.gov.tr adresinden SYDV Personel Alımı İlanları bölümünden online olarak 14.09.2012 tarih (saat :17:00 ) itibariyle yapabileceklerdir.

2-03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlilerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmenliğin: 17. maddesi hükümlerine istinaden Sosyal Yardım ve inceleme Görevlisi için başvuruda bulunan adaylardan sistem tarafından belirlenen KPSS P3’den en yüksek puandan başlamak üzere 6 (altı) aday mülakata kabul edilecektir. İstenilen şartları taşıyan adaylara Vakfımız Başkanlığınca kurulan komisyon tarafından Vakıf Başkanlığınca belirlenen tarih,saat ve yerde mülakat yapılacaktır.

3-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların, şartları taşımayanların başvuruları kabul edilmeyecek ve kpss puanına göre sıra ile diğer adaylardan çağırılabilecektir.

3-MÜRACAAT SAHİPLERİNDEN İSTENECEK BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

2-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3-(T.C. Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

4- 2011 veya 2012 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi ya da noter onaylı sureti

5-4 adet vesikalık fotoğraf. (son üç ay içinde çekilmiş )

6- Askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge,(erkek adaylar için )

7-Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi

8-Adli sicil kaydı

9-Sürücü Belgesi

10-Bilgisayar Belgesi (Kullandığını gösteren belge)

11-İkametgah Belgesi

NOT: Evrağını Vakıf Başkanlığına teslim etmeyen müracaat sahipleri, sistem üzerinden mülakata çağırılmaya hak kazanamayacak olup müracaatı geçersiz sayılacaktır.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1-Sivaslı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 5 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

 

 

2-Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra, mülakata çağırılacaktır.

Sınav Komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak ilan sonucunda personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi geçerli KPSSP3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağırılır. Sınav ilanındaki genel ve özel şartları taşıyan ve mülakatta başarılı sayılan ve işin niteliklerini taşıdıkları tespit edilen adaylar mülakat- sınav sonucunun açıklandığı ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün onayladığı tarihten itibaren Vakıf Başkanının çağrısına takiben en geç 5 iş günü içerisinde Vakfa gelerek sözleşme imzalayıp işe başlayacaktır.

3-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedeklerden ataması yapılabilecektir.

4- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

5-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Sivaslı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı-Sivaslı/UŞAK

Sivaslı Kaymakamlığı: 0276 6181001

Sivaslı SYD Vakfı : 0276 6183169

İLANEN DUYURULUR 14.09.2012

 

  

 

 
Site Creation & Technology by Netport Digital Solutions